۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد
جدول اطلاعيه هاي ADR

تزريق عضلاني ديكلوفناك وفلج ناشي از آن

اطلاعيه شماره1

هشدار درمورد شكل تزريقي پيروكسيكام

اطلاعيه شماره2

گزارشات عوارض ناخواسته ناشي از تزريق ديكلوفناك

اطلاعيه شماره3

ايندومتاسين وعوارض ناشي از آ«

اطلاعيه شماره4

كوتريموكسازول وعوارض ناشي از آن

اطلاعيه شماره5

سرفه ناشي از داروهاي مهاركننده آنزيم مبدل آنژيوتانسيون

اطلاعيه شماره6

داروهاي مهاركننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين وعوارض ناشي از آنها

اطلاعيه شماره7

سيزاپرايد

اطلاعيه شماره8

اطلاعيه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي

اطلاعيه شماره9

اينترفرون آلفا

اطلاعيه شماره10

افتادگي مچ پا ناشي از تزريق آمپول پيروكسيكام

اطلاعيه شماره11

هايپريكوم پرفوراتوم وتداخلات دارويي ناخواسته

اطلاعيه شماره12

-فنيل پروپانول آمين وخونريزي مغزي ناشي ازآن

اطلاعيه شماره13

گزارش جديدي از افتادگي مچ پا ناشي از تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم

اطلاعيه شماره14

هشدار در مورد تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم و آمپول پيروكسيكام

اطلاعيه شماره15

فلج برگشت ناپذير ناشي از آمپول ديكلوفناك سديم و پيروكسيكام

اطلاعيه شماره16

قطع توليد وتوزيع داخلي آمپول ديكلوفناك سديم و پيروكسيكام

اطلاعيه شماره17

عوارض ناشي از تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك سديم با نام تجاري Voltaren


اطلاعيه شماره18

نكات مهم در تزريق آمپول ولتارن

اطلاعيه شماره19

ريسپريدون و عوارض اكستراپيروميدال

اطلاعيه شماره20

مرگ ناشي از تزريق سرم حيواني به جاي سرم انساني

اطلاعيه شماره21

آسيب عصب سياتيك ناشي از تزريق آمپول ولتارن

اطلاعيه شماره22

هشدار مهم در ارتباط با دارويسرترالين

اطلاعيه شماره23

تغيير در ليبلينگ ايزوترتينوئين

اطلاعيه شماره24

ايمني فراورده هاي موضعي ليندان

اطلاعيه شماره25

عوارض شديد ناشي از مصرف لاموتريژن

اطلاعيه شماره26

مرگ متعاقب مصرف سولفات منيزيوم

اطلاعيه شماره27

ترامادول وعوارض ان

اطلاعيه شماره28

هشدار استفاده از پاروكستين در افرادزير18سال


اطلاعيه شماره29

تشديد و توسعه عوارض تزريق ترامادول

اطلاعيه شماره30

اسندرم استيونس جانسون ناشي از لاموتريژن

اطلاعيه شماره31

مرگ متعاقب مصرف ايمونوگلوبولين وريدي

اطلاعيه شماره32

عوارض قلبي شديد متعاقب مصرف سيزاپرايد

اطلاعيه شماره33

هشدار مهم مصرف سالمترول

اطلاعيه شماره34

هشدار هيپر گليسمي ناشي از مصرف كلوزاپين و اولانزاپين

اطلاعيه شماره35

سيلدنافيل و عوارض شديد قلبي

اطلاعيه شماره36

هشدارهاي ايمني مصرف اناكسوپرين

اطلاعيه شماره37

جمع آوري Rofecoxib


اطلاعيه شماره38

سفالوسپورين هاي تزريقي

اطلاعيه شماره39

اطلاعيه شماره 40


اطلاعيه شماره40

سلوكسيب و عوارض قلبي و عروقي

اطلاعيه شماره41

ترامادول

اطلاعيه شماره42

مرگ ناشي از تزريق اشتباه پتاسيم كلرايد به جاي مترونيدازول

اطلاعيه شماره43

تشنج ناشي از مصرف ليندان

اطلاعيه شماره44

شوك انافيلاكسي ناشي از تزريق وريدي سفازولين

اطلاعيه شماره45

اختلالات بينايي ناشي از سيلدنافيل،تادالافيل،واردنافيل

اطلاعيه شماره46

گزارش مركز ثبت وبررسي عوارض ناخواسته داروها

اطلاعيه شماره47

تاري ديد ناشي از سيلدنافيل

اطلاعيه شماره48

فيناسترايد و ناهنجاري هاي جنيني

اطلاعيه شماره49

هشدار جديد در رابطه با مصرف كلوزاپين

اطلاعيه شماره50

تشنج متعاقب مصرف همزمان تئوفيلين و سيپروفلوكساسين

اطلاعيه شماره51

مرگ ناشي از مصرف پرومتازيندر كودكان زير 2سال


اطلاعيه شماره52

جمع آوري محلول شستشوي لنز

اطلاعيه شماره53

تيوريدازين و عوارض شديد قلبي

اطلاعيه شماره54

مرگ يك كودك بذاثر اشتباهات دارو پزشكي

اطلاعيه شماره55

پاروكستين و خطر خودكشي

اطلاعيه شماره56

تزريق آهن دكستران

اطلاعيه شماره57

تشنج متعاقب استفاده از ليدوكائين غير مجاز جهت ختنه

اطلاعيه شماره58

مسموميت با سرب

اطلاعيه شماره59

افتادگي مچ پا مشكوك به تزريق عضلاني آمپول ديكلوفناك

اطلاعيه شماره60

آتوموكستين و خطر افزايش افكار خودكشي در كودكان و نوجوانان

اطلاعيه شماره61

هشدار مجدد در خصوص عوارض ناشي از ليدوكائين غير مجاز

اطلاعيه شماره62

ختنه و عوارض آن

اطلاعيه شماره63

لواميزول

اطلاعيه شماره64

شروع تاخيري ترومبوسيتوپني ناشي از هپارين

اطلاعيه شماره65

هشدار در رابطه با وانكومايسين

اطلاعيه شماره66

كاهش اثر ضد پلاكتي آسپرين با مصرف همزمان ايبوپروفن

اطلاعيه شماره67

جمع آوري آمپول هاي اكسي توسين ساخت شركت ابوريحان

اطلاعيه شماره68

نارسايي كليه وسيتوپني ناشي از Deferasirox


اطلاعيه شماره69

مرگ ناشي از تزريق سفترياكسون با فراورده هاي حاوي كلسيم

اطلاعيه شماره70

اجتناب از مصرف فراورده بدون مجوز

اطلاعيه شماره71

مرگ يك كودك متعاقب تزريق اشتباه سولفات روي خوراكي

اطلاعيه شماره72

خطا در برچسب زني فراورده هاي تزريقي

اطلاعيه شماره73

هشدار ايجاد مسموميت كشنده با متادون در اطفال

اطلاعيه شماره74

ايست قلبي -تنفسي ناشي از تزريق اشتباه آتراكوريوم

اطلاعيه شماره75

فهرست فراورده هاي رفع سرماخوردگي وسرفه

اطلاعيه شماره76

قطع موقت توليد وتوزيع آمپول هيدروكورتيزون شركت ابوريحان

اطلاعيه شماره77

هپارين سديم و هشدار هاي ايمني جديد

اطلاعيه شماره78

مواد حاجب مبتني بر گادولونيوم

اطلاعيه شماره79

عوارض شديد وكشنده سفترياكسون

اطلاعيه شماره80

سندرم استيونس جانسون ناشي از داروها

اطلاعيه شماره81

جمع آوري آمپول ليدوكائين شركت شهيد قاضي

اطلاعيه شماره82

عوارض ناشي از مصرف همزمان سيبوترامين و اميودارون

اطلاعيه شماره83

هشدار درمورد قطره دسموپرسين

اطلاعيه شماره84

هشدار مجدد فراورده هاي مورد استفاده در رفع سرماخوردگي و سرفه

اطلاعيه شماره85

عوارض ناشي از تزريق سريع وانكومايسين

اطلاعيه شماره86

ترامادول و عوارض شديد ناشي از آن

اطلاعيه شماره87

عوارض شديد چشمي به دنبال مصرف Avastin


اطلاعيه شماره88

اشتباه در تنظيم مقدار مصرف آمپي سيلين سولباكتام

اطلاعيه شماره89

آسيب هاي تاندوني ناشي از فلوركينولون ها

اطلاعيه شماره90

اپلازي خالص گلبول قرمز ناشي از مايكوفنولات موفتيل

اطلاعيه شماره91

هشدار در خصوص استفاده از بي حس كننده هاي موضعي

اطلاعيه شماره92

هالوپريدول وعوارض شديد قلبي

اطلاعيه شماره93

هشدار در خصوص عوارض شديد ناشي از مصرف داروهاي تزريقي

اطلاعيه شماره94

متوكلوپراميد و عوارض اكستراپيراميدال

اطلاعيه شماره95

فني توئين وعوارض شديد پوستي

اطلاعيه شماره96

داروهاي ضد صرع وافزايش خطر افكار يا رفتار خودكشي

اطلاعيه شماره97

هشدار مجدد عوارض كشنده ناشي از سفترياكسون

اطلاعيه شماره98

عوارض تزريق وريدي رانيتيدين

اطلاعيه شماره99

داروهاي سركوب كننده ايمني

اطلاعيه شماره100

عوارض كشنده ناشي از مصرف فراورده هاي تقلبي كاهنده وزن

اطلاعيه شماره101

سفترياكسون وعوارض كشنده ناشي از آن

اطلاعيه شماره102

عوارض قلبي -عروقي ناشي از مصرف سيبوترامين

اطلاعيه شماره103

عوارض داروي نفيديپين

اطلاعيه شماره104

هشدار در رابطه با نمونه تقلبي آمپول متيل پردنيزولون استات

اطلاعيه شماره105

هشدار در خصوص مصرف فراورده هاي تقلبي كاهش وزن

اطلاعيه شماره106

اشتباه در مقدار مصرف لووستيريزين

اطلاعيه شماره107

جمع آوري برخي سري ساخت داروي Navelbine


اطلاعيه شماره108

داروهاي خوراكي پوكي استخوان واحتمال افزايش خطر ابتلا به سرطان مري

اطلاعيه شماره109

هشدار در خصوص عوارض ناشي از مصرف دگزامتازون تزريقي

اطلاعيه شماره110

اشتباه درمصرف دارو توسط بيماران به دليل تحويل نامناسب دارو

اطلاعيه شماره111

منع مصرف محلول انفوزيون آمينوپلاسما

اطلاعيه شماره112


 

عوارض دارويي شديد به دنبال اشتباه در تزريق مقادير بيش از حد ان استيل سيستئين (Medication error)

 

اطلاعيه شماره 113

 
 

مرگ دو بيمار به دنبال اشتباه در تزريق وريدي دوپامين (Medication error)

 اطلاعيه شماره 114
 

عوارض جدي به دنبال تزريق اشتباه پتاسيم كلريد بجاي هايپرسالين و مترونيدازول (Medication error)

 

اطلاعيه شماره 115

هشدار در مورد شباهت اسمي فرآورده هاي   Redukill و Reductil

اطلاعيه شماره 116

 

هشدار مركز ADRدرخصوص متوكلوپراميد


1

هشدار مركز ADRدر خصوص پني سيلين


2

هشدار مركز ADRدر خصوص دگزامتازون تزريقي


3

هشدار در خصوص داروهاي تزريقي

4

 هشدار درخصوص ونكومايسين 

5

 
 
 
 
 
 
تاریخ :
1395/01/21
تعداد بازدید:
2308
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal